Verkeer

Op sommige locaties in Heusden is de verkeersproblematiek groot. In Vlijmen is de belasting van zwaar verkeer groot, dit geldt ook voor de Eindstraat in Drunen. En ook in Heusden en Hedikhuizen (steenfabriek) speelt de overlast van het zware verkeer. Een uitbreiding van de maximumsnelheid naar 30km voor al het verkeer binnen de bebouwde kom heeft meerdere voordelen. Verminderen fijnstof en geluidsoverlast, en verbetering veiligheid van fietsers en voetgangers.

Het onderhoud van de wegen in ons buitengebied is een doorn in het oog. Onveiligheid door onder ander onduidelijke markering en stofoverlast door aanvullen van de wegbermen met steenslag. Vergroenen van de wegbermen kan hier een positieve bijdrage aan leveren.

Fiets
De fiets heeft nog veelal een ondergeschikte rol ten opziche van de auto wat de veiligheid van de fietser niet ten goede komt. De enorme toename van het fietsverkeer en de variatie in vervoersmiddelen vereist verbeterde (toegangs-)wegen. Het toepassen van meer eenrichtingsverkeer en zelfs afsluiten van wegen voor autoverkeer bevordert het gebruik van de fiets. Wij zijn voor goede, veilige fietsverbindingen tussen de kernen maar ook in de kernen en het zoveel mogelijk weren van zwaar verkeer door de kernen. Goede markeringen op de weg moet bijdragen aan een veiligere omgeving voor de fietser.

De snelfietsroute tussen Waalwijk en Den Bosch heeft voor ons hoge prioriteit. Ook vanuit Haarsteeg en Vlijmen noord zal een goede aansluiting op deze snelfietsroute gerealiseerd moeten worden.

Maatwerk voor een veiligere bereikbaarheid
Samen met omwonenden, bedrijven en winkeliers zullen maatwerk oplossingen gevonden moeten worden voor een veiligere bereikbaarheid van onze kernen waarbij verbetering van fietsverbindingen voor ons prioriteit heeft. Ook is GroenLinks-PvdA Heuden kritisch op de regionale verkeersplannen (GOL) en wil dat deze opnieuw bekeken worden. Wij pleiten voor het loslaten van deze plannen omdat ze de ontwikkelingen van alle verkeersplannen in een aanhoudende houdgreep houden. Het loskoppelen van de plannen en samen met de omwonenden bekijken wat de beste behoefte is zal wat ons betreft de oplossing zijn.

Randweg Vlijmen
Voor Vlijmen zal een rondweg van het kruispunt den Bosch West met een aansluiting op de Tuinbouwweg wat ons betreft een oplossing zijn voor de problemen in Vlijmen en de aansluiting voor de Grassen. Het centrum wordt ontlast, zwaar verkeer zal via de Tuinbouweg en de rondweg haar weg vinden naar de A59. De Vijfhoevenlaan wordt hiermee gevrijwaard van doorgaand zwaar verkeer. Hierna kan voor de kern Vlijmen in overleg met omwonenden, bedrijven en winkeliers een passende inpassing van het centrumplan plaatsvinden.​

Samen met deze maatregelen zullen de winkelcentra beter ingericht moeten worden als verblijfsruimte, de auto zal hier te gast te zijn.

Onze inzet voor Verkeer:

  • Fietsen bevorderen.
  • De Spoorlaan zal doorgetrokken kunnen worden en aangesloten moeten worden op deze aansluiting zodat ook de Kastanjelaan West een rustig karakter krijgt. Hiermee zal ook de Baardwijkse Overlaat, haar karakter houden.
  • Het aantal laadpalen voor auto’s zal op korte termijn drastisch moeten toenemen. Zeker in woonwijken waar parkeren bij de woning onmogelijk is.
  • Realiseren randweg Vlijmen en ontzien Vijfhoevenlaan voor zwaar verkeer.