Groen

GroenLinks-PvdA Heusden wil de natuur en biodiversiteit versterken en actief bijdragen aan transities op het gebied van energie, klimaat, landbouw en circulaire economie

MEER VOOR HET KLIMAAT

Om de aarde leefbaar te houden voor onszelf en de komende generaties, moeten we de CO2-uitstoot drastisch terugdringen. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam en CO2 neutraal zijn. Dit vraagt nu om actie.

Onze inzet voor meer voor het klimaat:

 • De gemeente Heusden is energieneutraal in 2030.
 • Volop inzetten op voorlichting en stimulering.
 • De gemeente gaat alle plannen toetsen op het energieneutraal zijn.
 • De gemeente  straalt urgentie uit met ook een verantwoordelijk wethouder voor het plaatselijk klimaat- en energie beleid.
 • Het nul-op-de-meter maken van alle gemeentelijke gebouwen.
 • Het stimuleren en faciliteren dat jaarlijks 1.000 bestaande woningen worden geïsoleerd.

NATUUR VANGT GEVOLGEN KLIMAATVERANDERING DEELS OP

Door klimaatverandering krijgen we extremer weer: heftige regenval en periodes van droogte en hitte. Daarop moeten we ons voorbereiden. De wateroverlast wordt grotendeels opgelost met nieuwe waterbergingen. Regenwater van straten en huizen moet niet verdwijnen in het riool, maar in de grond. Daarvoor kan er een gescheiden rioleringsstelsel  komen, worden regenpijpen afgekoppeld, komen er wadi’s en komt er waterdoorlatende verharding op parkeerplaatsen.

Om droogte en hitte tegen te gaan is meer groen nodig. Verharde terreinen en daken vormen ‘hitte-eilanden’ met hoge temperaturen. GroenLinks-PvdA Heusden wil meer groene daken (planten en/of zonnepanelen), groene voortuinen, groene gevels, geveltuintjes, groenstroken, parken en waterelementen. Meer bomen en struiken die dieper wortelen houden water beter vast. Zo worden ook de biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving versterkt.

Onze inzet voor tegengaan klimaatverandering:

 • Heel veel bomen planten, ook in de kernen, zo nodig ten koste van parkeerplaatsen.
 • Breng de bomen in hun oude glorie helemaal terug in de doorgaande straten als de Grotestraat en Bosscheweg in Drunen, de Nieuwkuijksestraat in Nieuwkuijk, de Wolput, De Akker en Grote Kerk in Vlijmen.
 • Minder gemakkelijk kapvergunningen afgeven en voor elke boom die de gemeente zelf kapt twee bomen planten.
 • Samen met waterschap maatregelen nemen om water op te vangen.
 • Stimuleren en faciliteren van groene gevels en daken en afkoppelen regenpijpen van het riool.
 • Stimuleren en faciliteren dat voortuinen niet verstenen maar groen zijn; voor nieuwbouw beperkingen opleggen aan het oppervlakte dat verhard mag zijn.

INTEGRALE WIJKAANPAK BIJ VERGROENING/VERDUURZAMING

De natuurmaatregelen om de gevolgen van klimaatverandering in de wijken te beperken gaan samen met een totale herinrichting en verduurzaming van de wijk en haar huizen. De bewoners worden hierbij betrokken.

Onze inzet voor integrale wijkaanpak:

 • Meer ruimte voor spelen, wandelen en fietsen en minder ruimte voor auto’s.
 • Meer ruimte voor bomen, struiken, meerjarige planten, insecten, vogels en kleine zoogdieren. En met bijpassend groenonderhoud.
 • Meer ruimte voor water, gescheiden rioleringssysteem voor regenwater, verharding zoveelmogelijk waterdoorlatend.
 • Het energieneutraal maken van woningen faciliteren (isolatie, warmtepompen en zonnepanelen).
 • De buurtbewoners vragen om hiervoor concrete voorstellen te doen.
 • Samen met de buurt een allesomvattend plan maken.

STIMULEREN CIRCULAIRE ECONOMIE

De circulaire economie streeft naar een economie zonder afval. Afval is een grondstof. Kringlopen moeten worden gesloten, zodat grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt en afval wordt beperkt.

Onze inzet voor circulaire economie:

 • Circulaire toets opnemen bij alle gemeentelijke aanbestedingen.
 • Circulaire initiatieven van ondernemers, maatschappelijke organisaties en bewoners ondersteunen, zo mogelijk verbinden en oplossingsgericht handelen bij belemmerende regelgeving over bijvoorbeeld afval.
 • Industrieterreinen zoveel mogelijk inrichten en uitgeven voor circulaire productie.
 • Geen nieuwe grote distributiecentra met bovendien nauwelijks werkgelegenheid voor Heusdenaren.
 • Inzetten op de (woning)bouw met hergebruikte materialen en hernieuwbare grondstoffen; nieuwe gebouwen zijn losmaakbaar of modulair gemaakt en hebben een ‘materialenpaspoort’.
 • Scheiding en recycling van afval stimuleren; nascheiding toepassen en minder vaak restafval ophalen.
 • Inzetten op tegengaan van zwerfvuil door bewustwordingsacties en handhaving.
 • Inzetten op alleen herbruikbare verpakkingen.