Energie

Wij zijn volledig verslaafd aan energie en we kunnen maar een paar uur zonder. Voor ons huidige wereldwijde verbruik is per jaar 1,7 aarde nodig. En we hebben maar 1 aarde.

GroenLinks-PvdA Heusden staat voor een duurzame samenleving. Voor ons betekent dit dat we zuinig omgaan met onze grondstoffen en de aarde. Ook zijn we zelf verantwoordelijk voor negatieve effecten van ons energiegebruik en van onze manier van leven. Dit schuiven we niet af op anderen. Niet naar andere landen of de zee. Niet naar diegenen die leven in de toekomst. Wij zetten in op een praktische, kleinschalige en plaatselijke aanpak. Steeds samen met elkaar. Met zo min mogelijk afhankelijkheid van externe partijen, maar waar gewenst en mogelijk wel in een regionale samenwerking.

Bijvoorbeeld grote ondernemingen die voor eigen gebruik energie-opwekken en de overcapaciteit doorzetten naar bedrijven in hun omgeving. Energiek Heusden en de gemeente die samenwerken over de gemeentegrenzen heen. Inwoners die met hun wijk versneld van het aardgas af willen. Een buurt die het initiatief neemt voor een lokaal warmtenet en kernen die volledig energieneutraal willen worden.

Besparen
Het verminderen van de CO2-uitstoot en de omslag naar schone energie is niet vrijblijvend. Wij verwachten dat iedereen daaraan bijdraagt door minder energie te gebruiken. Daarvoor stimuleren we het besparen en zuinig omgaan met grondstoffen, zoals beter isoleren van bestaande gebouwen. Bijvoorbeeld bij Woonveste en de bedrijfsgebouwen. Nieuwbouw minimaal energieneutraal en alles circulair met hergebruik van materialen. Energiezuinig verkeer en transport, met het stimuleren van het gebruik van de fiets bij kleine afstanden.

Zelf energie opwekken en benutten bestaande mogelijkheden
We verwachten dat iedereen gaat kijken hoe zelf, thuis, energie opgewekt kan worden. Op het eigen dak of samen met buurtgenoten. Dit zijn grote investeringen die zich zelf uiteindelijk terugverdienen. Hiervoor zetten wij in op (voor)financiering van de kosten.

De gemeente geeft het goede voorbeeld met zon-op-dak op alle gemeentelijke gebouwen en op de daken van scholen, sportvoorzieningen en andere publieke gebouwen. Door het plaatsen van zonnepanelen boven parkeerplaatsen of fietsenstallingen. En ook door het stimuleren van nieuwe mogelijkheden zoals bij gevels en in ramen.

Zonnevelden en windmolens
Ondanks besparen en zon-op-dak zijn zonnevelden en windmolens noodzakelijk om te voldoen aan onze behoefte aan energie. Het is voor ons een voorwaarde dat buurtbewoners kunnen meedenken en meedoen en dat zij op de één of andere manier profiteren van de opbrengsten. Ook is het voor ons een voorwaarde dat de omliggende natuur wordt verbeterd en dat bij zonnevelden de grond dubbel wordt gebruikt (Zonnepanelen op hoogte zodat onder de panelen plantengroei en eventueel beweiding, nog goed mogelijk is). Ons streven is honderd procent lokaal eigenaarschap. Plaatselijke initiatieven waarbij geïnvesteerd wordt in verduurzaming gaan vóór particuliere initiatieven. Ook het oprichten van een gemeentelijk of regionaal energiebedrijf is voor ons een optie.

Alternatieven
Wat betreft warmte zijn we voorstander van het gebruik van alternatieve bronnen, zoals oppervlakte- of afvalwater. Naast natuurlijk het gebruik van restwarmte zoals van kassen. Ook zijn we voorstander van onderzoek naar mogelijkheden voor het lokaal omzetten of opslaan van (elektrische) energie, bijvoorbeeld met waterstof. Wij zijn kritisch op houtstook en biomassa. Dit geldt ook voor het ongeremd boren voor aardwarmte.

We willen ons niet laten hinderen door de huidige capaciteitsproblemen op het net. De omslag naar schone energie vraagt om nieuwe oplossingen, afstemming en samenwerking. Bijvoorbeeld door zelfvoorzienend te worden op wijkniveua. Waar regels duurzame plannen in de weg zitten wil GroenLinks-PvdA Heusden meewerken aan versoepeling of maatwerk.

De ontwikkelingen rond klimaat en energie gaan snel. Technieken die eerst onbetaalbaar of onmogelijk leken, blijken binnen enkele jaren ‘bewezen technologie’. Wij stimuleren het toepassen van deze bewezen technieken en experimenten met nieuwe technieken die verbonden zijn met onderzoek.

Energiebeleid
We scherpen het energiebeleid aan. Met regelmaat actualiseren we de prognoses voor de energiebehoefte van Heusden en de opbrengsten van bewezen technologieën. Onze streefcijfers passen we hierop aan. Hierbij kijken we niet naar zon, wind of warmte apart, maar steeds naar het totaal. Bij alles: de gemeente en de gemeentelijke organisatie geven het goede voorbeeld.

Onze inzet voor minder CO2-uitstoot en meer schone energie

 • Heusden klimaatneutraal in 2030 en voor 50% circulair in 2025.
 • Inwoners en ondernemers ondersteunen die samen energieprojecten opzetten, bijvoorbeeld inkoop zonnepanelen, zuiniger inrichten CV-ketels, overstap op inductie of verlichten met LED.
 • Inkomensafhankelijk stimuleringspakket bieden voor energiemaatregelen en investeringen met subsidies, voor(financiering) en goedkope leningen.
 • Samenwerken met plaatselijke groepen zoals de lokale energiecoöperatie Energiek Heusden, Klimaatplein Heusden, en de verschillende Buurt Bestuurt werkgroepen bij de omslag naar schone energie.
 • Vastleggen dat:
  • naast het profiteren van de opbrengsten van een energieproject door omwonenden, ook in de natuur geïnvesteerd wordt;
  • bij zonnevelden de grond dubbel wordt gebruikt;
  • bij energieprojecten naast energietransport ook gekeken wordt naar plaatselijke opslag en omzetting in een andere vorm.
 • Op alle gemeentelijke gebouwen zonnepanelen plaatsen en zorgen dat gemeentelijke nieuwbouw minimaal energieneutraal (ENG) is.
 • Gemeente gaat handelen naar richtlijnen van de Gemene Goed Economie en past deze ook toe op de eigen organisatie.