Een samenleving voor iedereen

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt en in staat is om optimaal deel te nemen aan de samenleving. Iedereen is gelijkwaardig en heeft dezelfde rechten. Niemand wordt uitgesloten.

Barrières wegnemen
GroenLinks-PvdA Heusden wil barrières wegnemen. De fysieke toegankelijkheid vergroten, bijvoorbeeld door minder obstakels op de stoep, toegang voor rolstoelen en rollators en gericht gebruik van blindengeleidelijnen op straat. Begrijpelijke (digi)taal voor laaggeletterden en inwoners met Nederlands als tweede taal. Toegang tot opleidingen en de arbeidsmarkt. Met een plan van aanpak gebaseerd op het VN-Verdrag Handicap.

Ondersteunen naar behoefte
Ook arbeidsmigranten moeten zich veilig en thuis kunnen voelen in Heusden. Dit betekent een fatsoenlijke huisvesting en ondersteuning naar behoefte.

Met de nieuwe inburgeringswet voor vluchtelingen komt de regie op de inburgering vanaf 2022 naar de gemeente en krijgt de gemeente er nieuwe taken bij. Voor ons vormt een ruimhartige (financiële) ondersteuning, solidariteit en handelen vanuit vertrouwen, niet wantrouwen, hierbij de basis. Hierbij staat voor GroenLinks-PvdA Heusden voorop dat de gemeente en alle betrokken partijen boven alles aandacht hebben voor de mensen en voor wat hen motiveert om te participeren en zich gelukkiger te voelen.

Acceptatie en anti-discriminatie actief uitdragen
GroenLinks-PvdA Heusden vindt dat de gemeente discriminatie actief moet bestrijden. Niet alleen om aan de wettelijke taak te voldoen. De gemeente moet het ook actief uitdragen, bijvoorbeeld symbolische handelingen als het hijsen van de regenboogvlag. Racisme, homohaat en discriminatie in woord en daad moet de gemeente direct (laten) aanpakken.

Onze inzet voor een samenleving voor iedereen:

  • Bij alle openbare plekken aandacht besteden aan toegankelijkheid, waarbij de gemeente het goede voorbeeld geeft, en te komen met een plan van aanpak op basis van het VN-Verdrag Handicap.
  • Websites en brieven opstellen in voor alle inwoners begrijpelijke taal en indien nodig ook in de moedertaal.
  • De website van de gemeente Heusden voldoet aan het keurmerk Drempelvrij en is gebruiksvriendelijk. De gebruiksvriendelijkheid wordt regelmatig getest door een representatief inwonerspanel.
  • De mens centraal zetten bij de uitvoering van de nieuwe wet inburgering. Met een grote rol voor VluchtelingenWerk Heusden bij het vormen van nieuwe werkwijzen.
  • De gemeente – en ook alle instellingen die subsidie van de gemeente ontvangen – werken aan diversiteit. Opnieuw aansluiten bij discriminatiemeldpunt RADAR en direct ingrijpen bij uitingen van discriminatie.