Buitengebied

Heusden heeft prachtige natuurgebieden zoals de Loonse en Drunense Duinen en het Vlijmens Ven. Noordelijk in onze gemeente meanderen stukken van het Oude Maasje en liggen drie oude eendenkooien. De wat betreft cultuurhistorie, natuur en recreatie interessante Zeedijk/Heidijk verbindt meerdere kernen. Hierdoor is het prettig wonen, werken en verblijven. Verzuring, vermesting en verdroging vormen echter een bedreiging.

RONDOM DE KERNEN

De identiteit en gevarieerdheid van de verschillende Heusdense kernen bepaalt mede de kwaliteit van de gemeente; zij moet worden bewaakt en beschermd. Geen harde scheiding tussen binnen en buiten de kernen. Rondom de kernen natuur met mogelijkheden voor recreatie, struin-/banjerzones, educatie en kleinschalige voedselproductie, zoals voedselbossen en pluktuinen.

Onze inzet voor het gebied rondom de kernen:

 • De dorpskernen zelf betrekken, en zo mogelijk de regie geven, bij de gebiedsinrichting rondom hun kern.
 • Goede wandel- en fietspaden rondom/naast de kernen, die verbinding maken met het buitengebied.
 • De naast de kernen gelegen industrieterreinen vergroenen. Beeldbepalend zijn bomen, struiken, groene gevels, groene daken (in combinatie met zonnepanelen), zo min mogelijk asfalt, waar mogelijk stepping- stones voor natuur en veilige fietsroutes, zodat het aantrekkelijk is met de fiets naar het werk te gaan.
 • Het dicht bij de kernen afbouwen van conventionele agrarische activiteiten en vervangen door circulaire, kleinschalige boerenbedrijven waar de natuur met heggen, bomen en struiken en de zich daarin nestelende diertjes de groei van land- en tuinbouwproducten stimuleert.

HET BOERENBUITENGEBIED WAT VERDER VAN DE KERNEN 

Veel agrariërs hebben te maken met grote opgaven zoals stikstof, klimaat en water. Agrarische ondernemersbelangen moeten meer in balans worden gebracht met de natuurwaarden. GroenLinks-PvdA Heusden wil geen uitbreiding van intensieve veeteelt of uitputtende landbouw. Er moet juist worden ingezet op natuurinclusief boeren. De biodiversiteit in het buitengebied moet stevig omhoog. Meer diversiteit van gewassen, kwalitatief bodemgebruik, meer bloemrijke bermen, verbieden van bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat.  Voedselproductie gaat dan samen met natuurherstel. De overlast voor de omliggende natuurgebieden vermindert aanzienlijk.

Onze inzet voor het gebied wat verder van de kernen:

 • Heusden werkt mee bij de totstandkoming van duurzame landbouwinitiatieven, bijvoorbeeld via vergunningverlening en in gebiedsprocessen.
 • Heusden kan eigen grond inzetten voor natuurinclusieve landbouw via duurzaam pachtbeleid.
 • Agrariërs die willen omschakelen ruimere mogelijkheden bieden voor de bedrijfsvoering ( bijvoorbeeld extensivering, beperkte recreatie, zorgboerderijen en energieopwekking) die bijdragen aan de transitie naar natuurinclusieve landbouw.
 • Stimuleren dat lokale producten ook lokaal worden verkocht. Bijvoorbeeld door fietsroutes te maken langs verkooppunten van duurzame lokale producten. Dit heeft ook educatieve waarde.
 • Agrariërs die willen stoppen met hun bedrijf helpen aan een nieuwe invulling van hun onroerend goed om leegstand en verrommeling van het landschap te voorkomen. Vrijkomende agrarische bebouwing mag niet worden benut voor niet-agrarische bedrijvigheid; wél voor kleinschalige woonvoorzieningen en beperkte recreatieve functies, mits het landschap verbeterd wordt.
 • Aangezien vaak de verplichte landschappelijke inpassing van nieuwbouw in het buitengebied te wensen overlaat, hier goed op handhaven.
 • Heusden gaat investeren in ecologisch berm- en waterbeheer, aanleg en beheer van landschapselementen zoals hagen, houtwallen en poelen. Omgevingsplannen moeten bijdragen aan biodiversiteit en daarop worden getoetst. Specifiek zijn bomen van belang, omdat ze schaduw geven, plaats bieden voor vogels, vleermuizen en insecten, CO2 opvangen en de omgeving verfraaien.
 • Geen nieuwe autowegen in het buitengebied, wél fiets- en wandelpaden.
 • Een goede totaalvisie maken voor de Baardwijkse Overlaat ten oosten en noorden van het Afwateringskanaal, waarbij de opgaven voor natuurinclusief boeren, water-opvang, water-vasthouden, heel veel bomen planten (vooral ook ter afscherming van het Waalwijkse industrieterrein) én openheid in samenhang worden bekeken.

DE NATUURGEBIEDEN IN HEUSDEN

Levende zandverstuivingen omringd door hoger gelegen loof- en naaldbossen, heidevelden, kwelgronden met een unieke vlindersoort, oude eendenkooien, oude zeedijken. Het is in onze gemeente allemaal te vinden. Het zijn landschappen met soorten planten, dieren en levensgemeenschappen waarvoor elders weinig plaats is, maar enorm belangrijk voor ons ecosysteem, de biodiversiteit, kortom voor ons klimaat van leven. Daarnaast hebben ook Heusdenaren grote behoeften om in deze natuurgebieden hun zinnen te verzetten en te recreëren. Deze natuurgebieden staan onder grote druk van onder meer stikstof ren recreatie.

Onze inzet voor natuurgebieden:

 • Het stimuleren en meewerken aan de omschakeling in de veeteelt naar een natuurlijker boerenbedrijf, zoals hiervoor beschreven.
 • Het beperken van stikstofuitstoot van verkeer (stimuleren fietsverkeer en minder faciliteiten voor autoverkeer), de bouwsector en bedrijven.
 • Het scheppen van recreatievoorzieningen dicht bij de kernen (zie hiervoor).
 • Het weren van verkeersaantrekkende en natuurbelastende activiteiten. Zo moet de Drunense roeivijver gewoon blijven zoals het is.