Armoede

We laten iemand die hulp nodig heeft niet vallen. Als de gemeente (tijdelijk) moet bijspringen, dan doen we dat. Dat is solidariteit. Met zo min mogelijk gedoe en bureaucratie. Handelend vanuit vertrouwen. Met deskundige medewerkers en met samenwerkende professionals.

Geldtekort en financiële problemen kan iedereen overkomen. Door onvoorziene omstandigheden als het verlies van een baan, echtscheiding of ziekte. Door iets niet helemaal handig te hebben aangepakt of simpelweg door geboren te worden in een gezin met weinig geld.

Gebrek aan geld kan leiden tot schulden en een (sociaal) isolement. Met stress, eenzaamheid of een gevoel van uitsluiting als gevolg. Steeds onrust over het wel of niet kunnen betalen van huur, eten, kleding en de belastingen. Niet meer gaan sporten, niet naar een verjaardag of naar de zwemles.

GroenLinks-PvdA Heusden vindt het onacceptabel als inwoners van Heusden niet mee kunnen doen door een gebrek aan geld. Zeker voor kinderen mag gebrek aan geld nooit een belemmering zijn om deel te nemen aan sport, spel en cultuur.

Van wantrouwen naar vertrouwen
GroenLinks-PvdA Heusden wil dat we in Heusden voldoende middelen inzetten om te zorgen voor een financiële basis voor iedereen. Gericht op een zo stabiel mogelijk inkomen en met ruimte voor het ontwikkelen van talenten. Ruimte voor combinaties van scholing, zorg, betaald werk en onbetaalde activiteiten. Zonder bang te hoeven zijn voor een armoedeval.

De bijstand, de (huidige) participatiewet en het minimumloon vinden wij niet voldoen. Wij zetten ons in voor een menselijker en ruimhartiger beleid. In onze eigen gemeente en ook landelijk. Meer gebaseerd op vertrouwen en niet op wantrouwen. Met een fatsoenlijke behandeling van iedereen.

Vanuit solidariteit
Wij zijn blij met initiatieven als Stichting Leergeld, Vincentius en de Voedselbank. Zij voegen extra mogelijkheden toe. Maar we zijn er niet trots op dat deze initiatieven tegenwoordig ook noodzakelijk zijn. Iedereen moet mee kunnen doen en bestaanszekerheid mag geen liefdadigheid zijn. Elke inwoner heeft recht op zekerheid.

Inwoners met schulden willen wij gerichter helpen. Wij zijn voorstander van het overnemen of kwijtschelden van schulden door de gemeente. Ook willen we extra aandacht en ondersteuning voor jongeren met schulden en niet-statushouders.

Korte lijnen, snel en klantvriendelijk
Wij vinden het belangrijk dat als je hulp zoekt je die ook gemakkelijk kunt vinden. Dat de drempel voor hulp laag is. Geen wirwar aan websites en naar elkaar verwijzende organisaties, maar één loket met heldere informatie. En verder toegankelijk via buurtwerk, vrijwilligers in de bibliotheek, sport en jongerenwerk.

De gemeente helpt klantvriendelijk, met simpele formulieren, zo min mogelijk bureaucratie en geeft snel duidelijkheid over wat wel of niet mogelijk is. Het fysiek kunnen spreken van een ambtenaar vinden wij belangrijk. Net als het krijgen van een persoonlijk antwoord op vragen. Ook als de vragen zijn gesteld via mail.

Ook vroegsignalering en preventie is van belang. Vaak zijn overheidsinstanties, waaronder de gemeente, samen met Woonveste en energiebedrijven de grootste schuldeisers. Zij hebben een verantwoordelijkheid bij het ontstaan, tijdig signaleren en oplossen van schulden. Speciaal voor jongeren vinden wij activiteiten en cursussen rond geldzaken zeer relevant.

En met extra inzet op kwaliteit
Wij investeren in deskundigheid en staan voor een integrale aanpak van geldproblemen en schulden, (sociaal) isolement en onderliggende problemen.

Dit vraagt om samenwerking vanuit verschillende disciplines en partijen. Maatschappelijk werk en schuldhulp, met ook jeugdzorg, buurtwerk, politie en Woonveste. Afhankelijk van wat nodig is. Vanuit één integraal plan, heldere prioriteitstelling en een gezamenlijke aanpak wordt gewerkt aan oplossingen. Dit stelt eisen aan kwaliteiten van zowel de ambtenaren die regie hebben en die de juiste professionals moeten kunnen toewijzen, als aan de professionals die met de uitvoering zijn belast.

Dit vraagt om een daarbij passende monitoring en rapportage van de geleverde kwaliteit en bereikte resultaten opdat we beter kunnen sturen en de noodzakelijke gemeentelijke middelen voor de participatie van alle inwoners gerichter beschikbaar kunnen stellen.

Onze inzet voor financiele zekerheid:

  • Hulp toegankelijker maken door betere informatie en eenvoudige formulieren. De fraudedesk van Baanbrekers omvormen tot klantenservice.
  • Een regelvrije bijstand (te ontwikkelen naar een basisinkomen) waarin zonder gevolgen voor de uitkering:
    • tot 500 euro per maand mag worden bijverdiend;
    • tot 1200 euro aan giften ontvangen kan blijven worden;
    • een vrijwilligersvergoeding kan worden ontvangen.
  • Kwijtschelding van de gemeentelijke lasten van 75% naar 100% en aanspraak op gemeentelijke regelingen ophogen tot 130% van het bijstandsniveau.
  • Vaker overname en/of kwijtschelding van schulden toepassen.