Verkiezingsprogramma

GroenLinks-PvdA Heusden heeft twee zielen in één borst: de idealist en de realist. De realist zoekt naar het haalbare. De idealist stelt zichzelf altijd vragen zoals: hoe willen wij dat de wereld eruitziet? Dit kan toch veel eerlijker? Hier is toch veel meer te winnen? Dit kan toch veel groener? Dit kan toch veel sneller? De gemeente is er toch wel voor de mensen die haar (even) écht nodig hebben?

Maar tegelijk beseffen wij dat de marges voor hervormingen smal zijn. Verbeteringen komen in de regel in kleine stapjes. Zeker ook in ‘Nederland-coalitieland’ en dus ook in Heusden. Als realist stellen wij onszelf een aantal praktische vragen. Hoe zorgen we dat het wél lukt? Hoe kunnen we (minder) regels ten goede inzetten? Hoe brengen we de mooie ambities in dit verkiezingsprogramma in de praktijk?

De idealist en de realist hebben elkaar nodig: de idealist wijst de weg, de realist bewandelt hem.

Hoe ziet een rechtvaardig Heusden er voor GroenLinks-PvdA Heusden uit? Mensen hebben iets voor elkaar over, wonen goed, hebben vast werk, krijgen eerlijke kansen, krijgen hun recht en doen hun plicht. De gemeente gaat niet over alles maar kan mensen wel ondersteunen in de zoektocht naar een zinvol bestaan. GroenLinks-PvdA Heusden blijft zich hard maken voor een gemeente die meedenkt en meewerkt met haar inwoners. Extra aandacht is er voor mensen die de gemeente écht nodig hebben.

De grote uitdagingen voor de komende periode zijn het tegengaan van de klimaatverslechtering, het stoppen van toenemende intolerantie, het toegankelijk houden van voorzieningen en het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk. Een klein deel van de mensen heeft een groot deel van de bezittingen in handen. Wie door de wijken in Heusden loopt of rijdt ziet dat ook de verschillen in onze gemeente groot zijn. Maar liefst een derde van de Heusdenaren heeft een laag inkomen. Daarom streven wij ernaar ook in onze gemeente de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen.

Onze prioriteiten? Betaalbare woningen voor iedereen creëren. Het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk. Het toegankelijk houden van de zorg. Niemand onder het bestaansminimum laten verdwijnen. Het voorzieningenniveau op peil houden. En een gemeente die te allen tijde het goede voorbeeld geeft. Door bijvoorbeeld duurzaam in te kopen, bij te dragen aan eerlijke handel, VN-duurzaamheidsdoelen nastreeft, tolerantie te bevorderen, de eigen daken vol te leggen met zonnepanelen en Heusdenaren menselijk tegemoet te treden.

Hoe die prioriteiten te verwezenlijken? Door de realist in ons aan het werk te zetten. Namelijk door beleidsmatig te werken. We stellen ambitieuze doelen met een duidelijke richting, we introduceren heldere maatregelen om vervolgens te monitoren, te evalueren en waar nodig tijdig bij te sturen.

Uiteraard steekt PvdA-GroenLinks Heusden de komende jaren opnieuw volop energie in de verdere duurzame ontwikkeling van de gemeente. Voor ons staat duurzame ontwikkeling niet op zichzelf, maar vormt de bril waarmee we naar andere onderwerpen kijken. Duurzaamheid waarbij met name gezondheid, veiligheid, leefbaarheid, energie, milieu, diversiteit, wonen, zorg, arbeid in evenwicht zijn gebracht mét een goede kwaliteit van leven nu en in de toekomst. De realist in ons blijft benadrukken dat we niet al deze idealen van vandaag op morgen kunnen realiseren. Maar de idealist roept des te harder: we zullen doorgaan!