foto Yana Petkova

Natuurontwikkeling Vlijmen-Oost

GroenLinks PvdA Heusden heeft vragen gesteld over de onnodige en voortijdige kap van bomen in Vlijmen-Oost.

Geacht college,

Vorig jaar hebben wij onze zorgen geuit over de mogelijk onnodige kap en verwijdering van bomen en bosschages bij Vlijmen-Oost in het kader van GOL (informatievergadering 20 april en art. 43 vragen van 24 augustus). Door de wethouder is toen gemeld dat in het voorjaar van 2022 geen bomen/bosschages gekapt of verwijderd zouden worden, maar dat dit pas vanaf het najaar 2022 zou gebeuren. Compensatieplannen voor de kap waren vorig jaar nog niet opgesteld. Vanwege de vertragingen in het GOL-traject is vervolgens ook het kappen in het najaar niet doorgegaan. Via een Raadsinformatiebrief van 28 maart hebt u ons geïnformeerd over de nieuwe zittingsdatum, namelijk 13 juni, van de Raad van State over het GOL.

Overwegende dat:

  • we in feite nu weer in dezelfde situatie zijn als vorig jaar;
  • na de zitting van 13 juni (en vervolgens de uitspraak) de kans bestaat dat ‘direct’ gestart wordt met de uitvoering van GOL;
  • de kapvergunningen zijn verleend;
  • dat het nog steeds onduidelijk is om welke bomen/bosschages het nu precies gaat;
  • ook een compensatieplan nog steeds ontbreekt;
  • verkeerde kap/verwijdering niet ongedaan kan worden;
  • groen, zoals bomen en bosschages, van belang zijn voor natuur (biodiversiteit) en mens (gezondheid, klimaatverandering).

Hebben wij naar aanleiding van het voorgaande de volgende vragen:

  1. Is het college het met ons eens dat dit voorjaar niet meer met het kappen gestart mag worden, ongeacht de inhoud van de uitspraak van de Raad van State over GOL?

  • a) Wanneer verwacht het college dat een hanteerbaar overzicht van de te kappen bomen/bosschages beschikbaar is?

b) Is het college het met ons eens dat zo snel als mogelijk een totaal omvattend compensatieplan voor de kap moet worden opgesteld?

b) Hoe gaat het college zorgen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van dit compensatieplan dit ook daadwerkelijk gaan doen?

c) Wie zijn verantwoordelijk voor het goedkeuren van het compensatieplan, op totaalniveau en mogelijk op deelplanniveau?

d) Welke mogelijkheden/instrumenten heeft de gemeente om af te dwingen dat niet onwenselijk gekapt wordt en voordat er een compensatieplan is? En, is de gemeente van plan om deze mogelijkheden/instrumenten ook in te zetten?

Namens fractie GroenLinks-PvdA Heusden,

Marjo Stevens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *