Een begroting in woelige tijden

GroenLinks-PvdA Heusden heeft afgelopen donderdag (10 november 2022) ingestemd met de begroting van de gemeente Heusden voor 2023. Begrotingstechnisch is het namelijk een keurig verhaal. Wat dat betreft is er voor ons geen reden om niet in te stemmen. Maar wat we missen is ambitie en duidelijke doelen en prestaties. Ook vragen we ons af hoe snel de begroting achterhaald gaat zijn. Voor het klimaat is het één voor twaalf, of zelfs al later. In Oekraïne is het oorlog en er zijn mensen op de vlucht. De inflatie stijg en ook energie-armoede is een feit. Hoe gaat de gemeente Heusden hiermee om? Welke rek zit er in de begroting, welke snelle aanpassingen zijn komend jaar nog mogelijk? En hoe kan de gemeenteraad dit alles voldoende controleren?

Recht zo die gaat?

De begroting voor 2023 roept bij ons de metafoor op van een schip waarvan de bemanning alles keurig heeft geregeld. Recht zo die gaat. Echter, wordt er ook rekening gehouden met het slechte weer dat al zichtbaar is en voelbaar? De begroting is degelijk en gebaseerd op gewoon doorgaan waar we mee bezig waren. Maar is dit genoeg? Wij vinden van niet. We zien met zijn allen dat het stormachtig weer gaat worden. En wat zijn de concrete maatregelen die het college hiervoor gaat nemen?

Concreet, slagvaardig en wendbaar?

Voor GroenLinks-PvdA Heusden is het in ieder geval nog niet duidelijk welke opgaven het college zich de komende tijd precies stelt. Het coalitieprogramma, en nu ook de tekst van de begroting, geeft ons hierover onvoldoende informatie. Bijvoorbeeld, wat is de concrete opgave bij energie-armoede? Hoe gaat het college om met de urgentie van dit probleem en welk resultaat wil het college komend jaar bereiken? Hoeveel tijd en geld wordt vrijgemaakt en wat gaat de gemeente hiermee, wanneer, doen? Incidenteel en structureel?

Op meerder plaatsen in de begroting staat wel iets. Maar een helder plaatje ontbreekt. Dit maakt het voor de raad lastig om te controleren of de beoogde resultaten worden bereikt. En, of de gemeente in staat is tijdig en op de juiste manier te reageren op het huidige, en nog komende, zware weer.

Uitnodiging en voorstel aan raad en college

GroenLinks-PvdA Heusden stelt voor om vanuit de gemeente voortaan gerichter te werken aan het ‘realiseren van een opgave’. Wij nodigen het college en de raad daarom uit om een aantal concrete opdrachten te formuleren en daarbij ook zichtbaar (en controleerbaar) te maken waar de middelen hiervoor vandaan komen. Bijvoorbeeld, we stoppen tijdelijk alle investeringen rond de omgevingsvisie en besteden die de komende tijd eerst aan het voorkomen en tegengaan van armoede in Heusden. Opdat in Heusden niemand door energieproblemen onder het bestaansminimum komt, of onvoldoende weekgeld heeft. Ook niet voor een korte periode.

Wonen, duurzaamheid en inclusie

GroenLinks-PvdA Heusden vindt het ook belangrijk om te kijken naar de verdere toekomst en we willen daarom echt vaart maken met het vergroenen, verduurzamen en de energietransitie. We vinden het positief dat er een fietsenplan komt voor de hele gemeente. Maar alle ambities rond groen (biodiversiteit, schone lucht, bodem en water), duurzaamheid en energie moeten nog flink omhoog. Ook financieel.

En voor nu vinden wij het belangrijk dat iedereen in onze gemeente mee kan doen, financieel, met energie en met wonen. In de begroting missen we de urgentie rond de woningnood. We zijn mede-indiener van de aangenomen motie voor het bevorderen van de doorstroom in huurwoningen, waarbij senioren die verhuizen naar een duurdere seniorenwoning hun huidige huur kunnen houden.

Voor vergunninghouders wil de gemeente enkel datgene doen wat vanuit het rijk en de veiligheidsregio wordt opgelegd. De wethouder geeft aan in gesprek te zijn met Woonveste en ook creatief te kijken naar mogelijkheden, maar zelfs de opgelegde taak amper haalbaar te vinden. Wij vinden dit te minimaal. Van de andere partijen hebben we hierop geen echte bijval gehoord.

Wij vinden het belangrijk dat in de kernen buurthuizen zijn waar inwoners terecht kunnen. Het liefst zowel ouderen als jongeren. We zijn daarom mede-indiener van de aangenomen motie voor ontmoetingsruimten voor alle leeftijdsgroepen. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen kan meedoen in onze gemeente hebben we ook actief het pleidooi voor een extra openbaar, of openbaar toegankelijk, toilet ondersteund.

Overig onderwerpen waar wij als fractie voor hebben gestemd, zijn: uitbreiding juridische ondersteuning en extra ondersteuning voor het voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) aanbod voor peutergroepen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *